İttifak, Dayanışma ve Çelişki Kavramları Işığında Türkiye Kadın/Feminist Hareketler

“Özel olan politiktir” şarının ortaya atıldığı 1960’lı yıllar feminist politikanın ve tarihin önemli dönüm noktalarından birini oluşturmakta. Sloganın konu ettiği, özel ve kişisel olan eylemler, ilişkiler, mekanlar seneler boyunca dünyanın […]

Çocukların Travmalarıyla Baş Etme

Bu raporda Bağlar ve Suriçi’nde çatışmaya maruz kalmış ve tanıklık etmiş çocukların durumunu anlamaya yönelik aile görüşmeleri sırasında tespit edilen bulgular ışığında, Diyarbakır Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve DİSA bünyesinde […]

Bakur’un Sesi

Bir toplum, kendi coğrafyasında tarihsel olarak sahip olduğu dili ve kültürü özgür bir şekilde ifade edip eğitim süreçlerinde temel kaynaklar olarak kullanabilirse, bilinçli ve kendisiyle barışık bireyler yetişecektir. Fakat aynı […]

Hiçbir Şey Yerinde Değil

Geçmişle yüzleşmede mağdurların, tanıkların, hayatta kalanların konumları nedir? Faillerin, sorumluların, seyirci kalanların, bilmeyenlerin -hele bilebilecekleri halde bilmeyenlerin- konumları nedir? Hafıza, yas tutma, bağışlama, hınç ve küskünlük, siyasal dostluk, nasıl işler […]

Kürt Meselesinin Çözümüne İlişkin Algılar, Aktörler ve Süreç

Türkiye’nin temel sorunu bir demokrasi sorunudur. Demokrasi bütün toplumu ilgilendirir; bütün bireylerin sorunu ve ihtiyacıdır, çünkü toplumun tüm bireylerinin güvenliğinin ve haklarının yasalarca garanti altında olmasına dair belirleyici unsurdur. Toplumsal […]

Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Anadili

Bu çalışma, Türkiye’deki Kürt kız çocuklarının eğitimleri ve karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikler üzerine düşünülürken, anadili hususunun ve resmi dil politikalarının da hesaba katılması gerektiğini tartışmaya açmaktadır. Böyle bir çaba Kürt […]

Tekdilliliği Yeniden Düşünmek ve Çokdilliliğin Geleceği

Günümüzde dil ve çokdillilik kimi ülkelerde önemli bir tartışma konusudur; dünyada bu alanda ciddi ve çok yönlü araştırmalar yapılmasına karşın, milliyetçi iktidarlar politikaları gereği genellikle tekdilli uygulamaları tercih etmektedir. Gerek […]

Ülkelerin Dil Planlaması ve Politikaları: Eğitimde Çokdillilik

Dil planlaması sadece birtakım resmi kararlar, uluslararası konferans önerileri, sınav istatistikleri veya bazı dil projelerinin sonuçlarından ibaret değildir; bu alanda aynı zamanda ciddi bir iktidar mücadelesi de söz konusudur. Dolayısıyla, […]

Dilsel ve Kültürel Farklılıklar Açısından Öğretmen Yetiştirme

Eleştirel pedagoji yaklaşımını benimseyen akademisyen ve öğretmenler, öğrencilerin eleştirel düşünebilen yurttaşlar olarak yetiştirilmesi konusunda eğitimin önemli bir katalizör görevi görebileceğini düşünürler. Bu anlayışa göre toplumsal dönüşümler sınıfta başlar ve öğrencilerin […]

Kürt Öğrencilerin Eğitiminde Kullanılabilecek Modeller

Türkiye’de, eğitimde anadilinin kullanılması ve Kürtçe’nin durumuna yönelik önemli gelişmelerin ve tartışmaların yaşandığı bir dönemde kaleme alınan bu çalışma, Kürtçe ve diğer tüm anadillerinin eğitimde uygulanabilmesi için somut öneriler sunmaktadır. […]